The Trinity Of Terror Tour 3/17/22 at the Mesa Amphitheater in Mesa, AZ