Spring Tour 5/17/23 - 5/28/23Fall Southwest Tour 10/1/2022 - 10/8/2022